یکشنبه, 03 مهر 1401  
دانلود راهنمای قالب نگارش مقاله
برگزارکنندگان

دانشگاه زنجان با مشارکت:

دانشگاه علوم کشاورزی و  منابع طبیعی ساری

 فرمانداری رامسر

اتحادیه انجمن های گیاهان دارویی

و ستاد توسعه گیاهان دارویی

محل برگزاری